Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk
+420 412 332 302
info@zstyrsovarbk.cz

Vítejte na našich stránkách

Základní škola Tyršova Rumburk

-

ORGANIZACE KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

Pondělí 28. a úterý 29. června

I. stupeň končí po 4. vyučovací hodině tj. v 11.35 hod.
II. stupeň končí po 5. vyučovací hodině tj. ve 12.30

30. června
Rozdávání vysvědčení, školní družina bude v provozu do 13.00 hod., vydávání obědů nejdéle do 12.00 hod. 


Všem přejeme krásné prožití letních prázdnin 

Organizace výuky od 10. 5. 2021 

 OD PONDĚLÍ 10. 5. 2021 DOHÁZÍ K DŮLEŽITÝM ZMĚNÁM V RÁMCI VÝUKY. Na Edupage je nahrán NOVÝ ROZVRH HODIN, kdy se vracíme k běžnému režimu tzn. že některé třídy I. stupně budou končit ve 12.30 hod a II. stupeň ve 13.25 hod. (v úterý je odpolední vyučování).

Prezenční výuka pro žáky II . stupně začíná 10. 5. 2021, a to následovně v ROTAČNÍM SYSTÉMU PO TÝDNECH :

V TÝDNU 10. – 16. května 2021 PŮJDOU DO ŠKOLY žáci 6. A, 6. B, 6. C, 8. A a 8. B, ostatní žáci 2. stupně 7. A, 7. B, 7. C, 9. A a 9. B se budou vzdělávat distančním způsobem.
V TÝDNU 17. – 23. května 2021 PŮJDOU DO ŠKOLY žáci 7. A, 7. B, 7. C a 9. A, 9. B, ostatní v distančním režimu.

Žáci všech 6. tříd (další týden 7. tříd) SE SHROMÁŽDÍ před hlavní budovou školy a žáci 8. tříd (další týden 9. tříd) se shromáždí na dvoře, a to PŘESNĚ v 8.00 hod., kde si je společně vyzvedne třídní učitel. Prosíme, nechoďte dřív, abyste se nemíchali s ostatními třídami.
Distanční výuka bude probíhat dle pokynů učitelů daných předmětů.

Dalším nařízením MZ je POVINNÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ve školách viz příloha.
Na II. stupni bude testování probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek POD DOZOREM TŘÍDNÍHO UČITELE. Žáci budou samotestovat, nemusíte se obávat, testování je pro děti bezpečné, máme to vyzkoušené již na I. stupni.

Na I. stupni testování probíhá pouze v pondělí.

Obědy ve školní jídelně budou automaticky přihlášeny všem přihlášeným strávníkům v daném týdnu prezenční výuky. Budete-li chtít si oběd odhlásit, můžete prostřednictvím Strava.cz. Na obědy má žák nárok i v době distanční výuky.

O případných změnách Vás budeme včas informovat.
Věříme, že společně návrat žáků do školy zvládneme.
Děkujeme za spolupráci
Vedení školy

Průběh testováníDiagram testování

Informace ze školní družiny

Vážení rodiče žáků 3. a 4. ročníků ZŠ,
obracím se na Vás s důležitou informací ohledně sdělení, zda Vaše dítě bude navštěvovat školní družinu do konce školního roku (květen-červen) 2021. Pokud je Vaše dítě přihlášeno k docházce do školní družiny, má povinnost zákonný zástupce zaplatit úplatu za školní družinu ve výši 100,– Kč do 15.5.2021.
Pokud Vaše dítě již školní družinu navštěvoat nebude, musí zákonný zástupce, co nejdříve své dítě odhlásit, aby nedocházelo k blokování volných míst pro další zájemce.
Jitka Šavrová, vedoučí vychovatelka ŠD

Osobní přítomnost žáků I. stupně v týdnech  distanční výuky pro určené profese zákonných zástupců

  
Mimořádným opatřením MZd je povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka dětem, jejichž rodiče vykonávají tyto profese:
• IZS,
• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
• pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
• pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
• zaměstnanci bezpečnostních sborů,
• příslušníci ozbrojených sil,
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
• zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Pokud budete mít zájem tuto službu využít, prosím volejte na tel. č. 412 332 302 nebo se obraťte na své třídní učitelky.
Vedení školy

Zápis do I. tříd

Na základě epidemické situace se prezenční zápis, plánovaný na 8. dubna 2021 se neuskuteční.  

ZÁPIS PROBĚHNE DÁLKOVOU FORMOU V OBDOBÍ OD 6. DO 13. DUBNA 2021  
Postupujte podle následujících pokynů:

Podání přihlášky k základnímu vzdělávání můžete učinit již nyní v elektronické podobě – viz odkaz. Při registraci dbejte na přesné vyplnění a správnost údajů, na přihlášku se vytisknou, jak je zadáte.

2. Systém Vám jako potvrzetí pošle na Vámi zadanou emailovou adresu předvyplněnou přihlášku Tu si vytiskněte, dovyplňte a podepište. Pokud nemáte možnost si přihlášku elektronicky zadat a vytisknout, můžete si prázdný formulář přihlášky vyzvednout na stole ve vestitulu školy (hlavní budova) v pracovní dny od 7.00 hod do 15.00 hod.

3. Vyplněnou přihlášku dodejte do školy následujícími způsoby:
      – do datové schránky školy – ID datové schránky – 5aqmr55
      – poštou                       
      – osobním podáním do zapečetěné schránky umístěné ve vestibulu školy na hlavní budově v     
         pracovní dny od 7.00 hod. do 15.00 hod. 

4. K přihlášce prosím přiložte obyčejnou kopii rodného listu dítěte. 

5. O výsledku zápisu Vás budeme informovat  v týdnu od 19. 4. 2021.


Z prostorových důvodů budeme otevírat pouze dvě třídy do maximálního počtu 50 žáků.

PODMÍNKY ZÁPISU DO I. TŘÍD – děti se budou přijímat podle následujících kritérií:

1. děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy,
2. děti, jejichž sourozenec je již žákem školy,
3. děti z ostatních spádových obvodů města Rumburk,
4. děti s místem trvalého pobytu mimo Rumburk

Žádost můžete vyplňovat na následujícím odkazu:  

Žádost můžete vyplňovat zdeRozhodnutí o přijetí

Škola vykonávající nezbytnou péči o děti zákonných zástupců pomáhajících profesí

Tato péče trvá pouze v době vyhlášení nouzového stavu, tedy do 11. 4. 2021.

Naše škola na základě rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje vykovává nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:


zaměstnanci bezpečnostních sborů, zaměstnanci obecní policie, zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky, příslušníky ozbrojených sil, zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnanci zařízení školního stravování, zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury, zaměstnanci České pošty, s. p., a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.


Péče probíhá denně od 6.30 do 16.00 hod. Umístění dětí je potřeba ohlásit předem na tel. č. 412332302.

Příloha ve formátu PDF

ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU – NÁSTUP PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče, milí žáci, školní rok 2020/21 začíná 1. září 2020. Začátek školního roku pro 2. – 9. třídy bude tradičně v 7. 55 hod. Vzhledem k současné hygienické situaci[…]

Read more

Poděkování

Tímto bychom rádi poděkovali paní učitelce Lucii Hrachové, která se zapojila do projektu České televize a Národního pedagogického institutu UčíTelka.

Read more

Školní družina – konec školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, poslední den 30. června 2020 budou odpolední aktivity pouze do 12 hodin.Dítě, které bude odcházet samo domů, musí mít lístek.Ve školní družině a v šatnách zůstalo mnoho oblečení[…]

Read more