Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk
+420 412 332 302
info@zstyrsovarbk.cz

Školní poradenské pracoviště ŠPP

Školní poradenské pracoviště ŠPP

Na ZŠ Tyršova Rumburk je zřízeno Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP). K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit, které vedou k vylepšení sociálního klimatu školy, posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblasti primární prevence a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

ŠPP poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků, pedagogům školy. Obsah poradenských služeb, které poskytuje ŠPP, je v souladu s platnou legislativou a s vyhláškou č. 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Členové školního poradenského pracoviště:

 Konzultační hodiny
Výchovná poradkyně:Mgr. Dana Stojanová         ČT 12:00-13:30
Školní metodik prevence:Mgr. Lenka SrbeckáST 13:00-14:30
Speciální pedagožka: PaedDr. Jana VeseláÚT 10:00-11:00
Školní psycholog:PhDr. Bc. Anna Masařová

Konzultační hodiny – dále po telefonické (412 332 302) nebo písemné domluvě (přes Edupage nebo e-mail info@zstyrsovarbk.cz)          

Nabízené služby školního poradenského pracoviště:

 • Inicializace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy.
 • Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Prevence a řešení rizikového chování žáků.
 • Prevence a řešení školní neúspěšnosti žáka.
 • Profesní poradenství při volbě dalšího studia, vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu žáka.
 • Poskytnutí úvodní i následné poradenské konzultace dítěti, které ho samo vyhledá.
 • Poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci.
 • Opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole, anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, prevence rizikového chování žáků apod.) a konzultace zjištěných údajů s vedením školy, pedagogickou radou apod. při důsledném zachování anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili.
 • Vedení třídnických hodin ve spolupráci s třídním učitelem.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum) při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
 • Spolupráce s organizacemi při realizování programů primární prevence rizikového chování žáků.

Dokumenty: