Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk
+420 412 332 302
info@zstyrsovarbk.cz

Školní speciální pedagog

PaedDr. Jana Veselá

Konzultace dle domluvy, kontakt přes EduPage

Poskytované složby:

1) Diagnostika, depistáž

 • v případě speciálních vzdělávacích potřeb žáka zjištěných ve školském poradenském zařízení seznamování zákonných zástupců se všemi dostupnými informacemi v souvislosti s možnostmi vzdělávání jejich dítěte na škole,
 • orientační speciálně pedagogická diagnostika, zejména při vzdělávacích problémech žáků, pro navazující intervence ve školním prostředí, orientační speciálně pedagogická diagnostika předpokladů pro čtení, psaní, počítání, předpokladů rozvoje gramotnosti, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení,
 • provádění diagnostiky 1. stupně podpůrných opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nastavení systému podpory
 • screening, ankety, dotazníky, přímé pozorování ve třídách ve škole týkající se speciálních vzdělávacích potřeb, nadání a mimořádného nadání.  

2) Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

 • poskytování konzultací při zápisu do 1. ročníku
 • podpora naplňování speciálních vzdělávacích potřeb žáků školy,
 • poskytování přímé speciálně pedagogické intervence,
 • poskytování informační, konzultační, poradenské a metodické podpory zákonným zástupcům žáka se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • poskytování dlouhodobé i krátkodobé speciálně pedagogické péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • poskytování reedukační, kompenzační a stimulační činností žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (zajišťování vedení předmětu speciálně pedagogické péče, pedagogické intervence aj.),
 • preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu/výchovných problémů s uplatněním speciálně pedagogických přístupů;
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
 • individuální konzultace pro zákonné zástupce, 
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb,
 • intervizní a supervizní činnost.

3) Metodická práce a vzdělávací činnost

 • participace na úpravě školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů na základě rozhodnutí ředitele školy v souvislosti s doporučením školského poradenského zařízení
 • sledování průběhu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně speciálních vzdělávacích potřeb, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
 • kooperace s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby,
 • poskytování metodické podpory asistentům pedagoga ve škole,
 • koordinace činnosti Školního poradenského pracoviště